ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.ΚΕ.Π.Ε.Κ.)


Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στον ιστότοπο του Κέντρου

Ίδρυση

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (E.Kε.Π.Ε.Κ.) ιδρύθηκε το Φεβρουάριο 2002, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Ανήκει οργανικά στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.), ενώ παράλληλα εντάσσεται στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών. Συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ο.Η.Ε., περιφερειακούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σκοποί

Η διεξαγωγή ερευνών και η μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και των σχετικών θεσμών της γενικότερης περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και οικονομικής παραμέτρου του αειφορικού αναπτυξιακού φαινομένου που σχετίζεται τόσο με το φυσικό, όσο και με το ανθρωπογενές περιβάλλον. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οργάνωση μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών, καθώς και θερινών εντατικών σεμιναρίων κατάρτισης, η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης, η συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα και η επίτευξη κάθε σκοπού που έχει συνάφεια με τους προηγούμενους.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του, το ΕΚεΠΕΚ έχει συγκροτήσει βιβλιοθήκη και αρχείο υλικού, εκτελεί ερευνητικά προγράμματα, οργανώνει σειρές μαθημάτων, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, εκδίδει σχετικά δημοσιεύματα, βιβλία, περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, οργανώνει πρακτική άσκηση (stage) και αναπτύσσει κάθε άλλη δραστηριόητα σχετική με τους σκοπούς του.

Διοικούσα Επιτροπή

Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα Μέλη Δ.Ε.Π. και έναν εκπρόσωπο του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, τα οποία για την τριετία 2008 – 2011 είναι:

  • Γρ. Ι. Τσάλτας (Καθηγητής, Διευθυντής),
  • Στ. Περράκης (Καθηγητής, Μέλος),
  • Ευ. Ραυτόπουλος (Καθηγητής, Μέλος),
  • Μ. Ντ. Μαρούδα (Επικ. Καθηγήτρια, Μέλος),
  • Τηλ. Μπούρτζης (Υπ. Διδάκτωρ, Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών - Μέλος) .

Ερευνητικό Στελεχιακό Δυναμικό

Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. στελεχώνεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών, άλλους διδάσκοντες στο Τμήμα Δ.Ε.Σ., από Υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, Μεταπτυχιακούς και Προπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών και άλλων Τμημάτων και, κατά περίπτωση, από Εξωτερικούς Συνεργάτες.

Δομή

Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. είναι οργανωμένο σε ειδικότερους Τομείς Έρευνας:

  1. Τομέας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
  2. Τομέας Διεθνών Οργανισμών και Περιβάλλοντος,
  3. Τομέας Ευρωπαϊκών Θεσμών και Περιβαλλοντικής Πολιτικής,
  4. Τομέας Κοινωνίας των Πολιτών και Περιβαλλοντικής Επιστήμης,
  5. Τομέας Προστασίας και Διαχείρισης του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

Παρατηρητήριο Πολιτικής και Δικαίου για την Κλιματική Αλλαγή

Αποτελεί μία διαρκή επιστημονική ερευνητική ομάδα στο πλαίσιο του ΕΚεΠΕΚ. Ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό τη διεύρυνση της επιστημονικής δραστηριότητας του ΕΚεΠΕΚ προς το πεδίο της διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής και δικαίου για την Κλιματική Αλλαγή.

Παρατηρητήριο του Δικαίου και της Οικονομίας της Θάλασσας

Αποτελεί μία διαρκή επιστημονική ερευνητική ομάδα στο πλαίσιο του ΕΚεΠΕΚ. Ιδρύθηκε το 2010, με σκοπό τη διεύρυνση της επιστημονικής δραστηριότητας του ΕΚεΠΕΚ στο πεδίο του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και των σχετιζόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα
Τηλ. 210 920-1832
e-mail: ekepek@panteion.gr e-mail: info@ekepek.gr